شما میتوانید از این دو طریق وجه خود را پرداخت کنید 

1- شماره کارت بانک ملی

6037-9972-1248-9174

سید حسین داوودی

2-از طریق زرین پال

پرداخت وجه مورد نظر